ARTIKEL 1

De Belgian Consular Union ( BCU ) is een feitelijke vereniging die de honoraire consuls in België erkent, verenigt en vertegenwoordigt.

ARTIKEL 2

De BCU bestaat uit 4 categorieën leden :
1) de gewone leden zijn de erkende honoraire consuls in België die hun lidgeld hebben betaald. Zij hebben stem- en verkiezingsrecht.
2) buitengewone leden zijn de honoraire consuls van België in het buitenland die hun lidgeld hebben betaald
3) worden als ereleden beschouwd, de gewezen honoraire consuls die verder willen betrokken worden bij de werkzaamheden van de BCU en die hun lidgeld hebben betaald. Zij worden uitgenodigd op alle evenementen waarvan de organisatie bij de BCU berust. De Raad van bestuur kan hen ook vragen, indien nodig, om een actievere rol op te nemen. Hiermee wordt het belang van hun inbreng benadrukt.
4) de persoonlijkheden, die voor bewezen diensten, door de Algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur worden verkozen tot erelid.

ARTIKEL 3

De leden van de BCU dienen de rechtmatige belangen van de onderdanen van hun zendstaat en ook van die in hun consulaire ressort. De leden van de BCU betrachten een optimale beoefening van de verschillende consulaire functies opgesomd in de Conventie van Wenen, ondertekend op 24 april 1963. Met deze doelstelling voor ogen zorgt de BCU er voor de betrekkingen en de onderlinge informatie tussen alle honoraire consuls te bevorderen. Een bijkomende betrachting is de economische, de culturele, de sociale en andere initiatieven op het vlak van onderwijs tussen de zendstaten en België te begunstigen. De BCU zal ervoor waken dat het statuut en de waardigheid van de honoraire consul geëerbiedigd worden.

ARTIKEL 4

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan. Alle leden worden er ten minste éénmaal per jaar op uitgenodigd. Alleen de gewone leden hebben er stem en verkiezingsrecht. Alle beslissingen worden genomen met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De bedoeling is steeds een concensus te bereiken. De Algemene Vergadering verleent al dan niet kwijting aan de beheerders.

ARTIKEL 5

De Algemene Vergadering kiest een Raad van Bestuur die bestaat uit 12 leden. De Raad van Bestuur duidt zes leden aan die het uitvoerend comité vormen. De helft van deze zes leden afkomstig van een Consulair Corps van een Vlaamse Provincie, de andere helft van een Consulair Corps van een Waalse Provincie.
Wanneer kandidaat bestuursleden afkomstig zijn uit een Provincie zonder consulair corps, dan worden ze, indien afkomstig uit Vlaams Brabant, gelinkt aan Oost-Vlaanderen; indien afkomstig uit Waals-Brabant, aan Namen. Indien zij afkomstig zijn uit Limburg worden ze gelinkt aan Antwerpen en indien uit Luxemburg, aan Luik. De Brusselse collega’s worden gelinkt aan de voormalige Provincie Brabant : Waals Brabant en dus Namen indien zij Franstalig zijn, Vlaams Brabant en dus Oost-Vlaanderen indien zij Nederlandstalig zijn.
De oproep voor de kandidaturen van de bestuursfuncties die vernieuwd worden wordt vermeld op de uitnodigingsbrieven. De namen van de uittredende bestuurders, met vermelding van hun Provinciaal corps, wordt bekend gemaakt met hun wens om al dan niet herverkozen te worden.
Iedere uittredende bestuurder is herverkiesbaar en de nieuwe kandidaturen van honoraire consuls kunnen slechts ontvankelijk zijn indien voor het Consulair Corps waaraan de kandidaat gelinkt is, ten minste één uittredend bestuurdersmandaat is.
De bestuurders worden voor vier jaar verkozen. Om de twee jaar wordt de helft van de bestuursmandaten vernieuwd.
De Raad van Bestuur kan collega’s honoraire consuls of hun vertegenwoordiger op de vergaderingen uitnodigen. Ze hebben wel geen stemrecht.
Het uitvoerend comité bestaat uit een Voorzitter, twee Ondervoorzitters, een Secretaris Generaal, een Schatbewaarder en een Protocolverantwoordelijke.
De Secretaris Generaal leest op de algemene vergadering het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar, de Schatbewaarder licht de financiële situatie toe en de Voorzitter stelt voor en legt uit de geplande en mogelijke activiteiten van het komend jaar.

ARTIKEL 6

De Raad van Bestuur komt geregeld bijeen voor een goed beheer van de werkzaamheden, bepaalt jaarlijks het lidgeld, beheert de update van de digitale en/of papieren database, voorziet een website met de jongste gegevens van alle honoraire consuls en waakt over een blijvend contact met de leden via internet met een trimestriële BCU NEWS FLASH. De Raad van Bestuur onderhoudt nauwe banden met de ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om informatie uit te wisselen, onderlinge afspraken te maken en ook te coördineren. De Raad van Bestuur zorgt voor de uitreiking van een jaarlijkse Award (*)

ARTIKEL 7

De BCU is op Europees vlak lid van de “Fédération de l’Union Européenne des Consuls Honoraires” ( FUECH ) en op wereldvlak van de “Fédération Internationale des Corps et Associations Consulaires” ( FICAC ), ook World Federation of Consuls genoemd.
De Provinciale consulaire corpsen zijn op Provinciaal en Gemeentelijk vlak bevoegd. Op Gewestelijk en Communautair vlak kunnen de bestuurders van BCU, gelinkt aan hun Provinciale consulaire corps, indien deze laatsten dit wensen, de honoraire consuls van hun Gewest vertegenwoordigen op economisch, sociaal, cultureel vlak en op het gebied van het onderwijs.
___________________
(*) Heden wordt de Michele Di Gianni-Award uitgereikt, naar de naam van de Italiaanse Consul-Generaal van Japan in Napels die in 1993 aan de basis lag van de oprichting van de BCU . Deze Award wordt uitgereikt aan een persoon of aan een vereniging die een uitmuntende internationale loopbaan heeft gehad.